photo-it-consultancy-is-a-great-factor-o

Lisääntyvä digitalisaatio ja automatisointi tarkoittaa useimpien yritysten liiketoiminnan prosessien kannalta it-asioiden päivittämistä ja jatkuvaa kehittämistä. Puhutaan pilvipalveluista, ketterästä kehityksestä ja monista muista asioista, jotka eivät välttämättä sano mitään sellaisille yrittäjille, joille jopa internet on yhä hämmentävä, mutta pakollinen toimintaympäristö. 

Mitä mystinen IT tarkoittaa?
Kirjainyhdistelmä it tulee sanoista information technology eli suomeksi informaatiotekniikka. Käytännössä kyse on paljolti samoista aihepiireistä kuin mihin kirjainyhdistelmä ATK:lla (automaattinen tietojenkäsittely) viitattiin aiemmin. Käytössä on myös kirjainyhdistelmä ICT, joka tulee sanoista information and communications technology. 

IT ja ICT tarkoittavat tiedon digitaalista käsittelyä; tiedon muokkaamista, hakua, siirtämistä, tallentamista ja muita vastaavia toimintoja, jotka suoritetaan tietokoneiden ja sähköisen tietoliikenteen avulla. Kirjoitusasuna lyhenteistä IT ja ICT käytetään vaihtelevasti sekä pelkästään isoja kirjaimia että pieniä kirjaimia, kuten esimerkiksi sanassa it-konsultointi. Se voitaisiin yhtä hyvin kirjoittaa muodossa it-konsultti.

Mitä it-konsultti tekee?
It-konsultin tehtävä on neuvoa, opastaa, ohjata ja ennen kaikkea toteuttaa asiakkaan tarpeiden mukaan tietotekniikkaan liittyviä projekteja, joiden laajuus ja sisältö vaihtelevat suuresti. Kaikki yrityksen tietoteknisiin toimintoihin liittyvä kuuluu it-konsultoinnin piiriin. Suuremmissa yrityksissä toimi aikoinaan omia it-osastoja, mutta osa yrityksistä on päätynyt ulkoistamaan toiminnot ja ostamaan tarvitsemansa palvelut palveluntarjoajilta. 

Eräs it-konsultin tehtävistä on esimerkiksi tarvittaessa löytää yrityksen tarpeisiin sopivin palveluntarjoaja. It ulkoistaminen on kustannustehokasta silloin, kun ulkoistettavat toiminnot eivät ole yrityksen kilpailuvalttina olennaisia. Pienyritykselle it-konsultin käyttäminen saattaa tuntua kalliilta menoerältä, mutta ammattitaitoisen asiantuntijan palvelut säästävät pitkän sentin, koska yrityksen oma aika ei kulu sellaisten osa-alueiden kanssa taistelemisessa, jotka ulkopuolinen osaa järjestää tarvitun mukaisesti.

product_1483431621.jpg

Monipuoliset it palvelut
Monelle yritykselle on tietenkin päivänselvää, millaisia it-palveluja tarvitaan. Kuitenkaan asiaan vihkiytymättömät eivät välttämättä ole tietoisia siitä, millaisin toteutuksin yrityksen tietotekniikkaan liittyvät toiminnot voidaan tehokkaimmin hoitaa. It-alan yrityksiä on moneen lähtöön, joten voi tuntua vaikealta löytää juuri itselle sopivin taho. 

Mahdollisimman monipuolinen ja pitkäikäinen it-konsultointiyritys kuulostaa luotettavalta puhumattakaan referenssien määrästä. Toisaalta vaakakupissa painaa myös hinta, sillä vaikka hinta-laatusuhde olisikin täydellinen, monen pienyrityksen budjetti asettaa tiukat raamit palveluiden määrälle ja laajuudelle. 

It-palveluihin lukeutuu huomattava määrä osa-alueita, muun muassa

 • tietoturvapalvelut 
 • tallennus- ja varmennusratkaisut 
 • järjestelmät, järjestelmähallinta 
 • kiinteiden ja langattomien tietoliikenneyhteyksien toteutus 
 • työasemat, laiteasennukset 
 • ohjelmistot 
 • sovellukset, niiden suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen 
 • laitehuolto, laiterekisteröinti 
 • valvontapalvelut, tukipalvelut, seurantapalvelut ja niihin liittyvä päivystys 
 • pilvipalvelut, niiden käyttöönotto ja hallinta 
 • koulutukset 
 • etävalvonta


18069231262_bc18108d26.jpg

It-konsultin ja asiakkaan on ymmärrettävä toisiaan
It-konsulttia valitessa on tärkeää löytää sellainen taho, joka ymmärtää asiakkaan liiketoimintaympäristöä sekä alaa, jolla asiakas toimii. Riittävä taustaymmärrys takaa sen, että it-konsultti ja asiakas ajattelevat samoja asioita, eivät ”toistensa ohi”. Tällöin it-konsultti osaa tuoda lisäarvoa löytämällä asiakkaan tarpeisiin sellaisiakin ratkaisuja, joita asiakas itse ei olisi välttämättä osannut suoraan pyytää ja kysyä. 

On sanomattakin selvää, että it-konsultin ja asiakkaan välillä vallitsee luottamus; on pystyttävä avoimesti ja hyvässä yhteisymmärryksessä puhumaan suoraan palveluiden toiminnasta. Jos asiakkaan toivomat ratkaisut eivät olekaan riittäviä, tai vastaa asiakkaan tarpeita, it-konsultin on voitava osoittaa tämä asiakkaalle rehdisti ja mielellään suositeltava sopivammat vaihtoehdot. Osaava it-konsultti kykenee juuri tähän tehtävään. Vastaavasti jos it-konsultti tarjoaa ratkaisumalleja, jotka asiakkaan kokemukseen ja tietoihin pohjautuen eivät vaikuta sopivalta, asiallinen it-konsultti ymmärtää tämän ja etsii oikeat ratkaisut asiakkaalta saamansa tiedon pohjalta. 

Sopivan it-konsultin tarjoama yrityspalvelu on ajantasaista ja varmaa; asiakas tietää, että saa konsultoivan tahon kiinni sovitun mukaisesti ja vastaavasti it-konsultti pitää yhteyttä asiakkaaseen informoiden joka käänteessä, kuinka projekti etenee. Kaikkein tärkeintä on puolin ja toisin kysyä heti, jos on epäselvyyksiä, ja tiedottaa, mikäli tulee muutoksia.


Projektinhallinnan tärkeys
Toimiva projektinhallinta on eräs avaintekijöistä silloin, kun yrityksessä toteutetaan it-alan projekteja. Yrityksen perustoiminnot eivät missään tapauksessa saa lamaantua muutosten aikana, on sitten kyse tietoteknisen kaluston uusimisesta, uuden työympäristön käyttöönotosta, tai yleensäkin mistä tahansa yrityksen toimintaan liittyvästä digitaalisesta kehityksestä. 

Laajat projektit tulisikin ajoittaa porrastetusti, jotta mitkään yrityksen liiketoiminnalliset prosessit eivät pysähdy kokonaan. It-konsultilta on hyvä suunnitteluvaiheessa tarkistaa, miten esimerkiksi päivitykset suunnitellaan siten, että mahdolliset viivästykset eivät kaada yritykselle olennaisia toimintoja. 

Ongelmilta ei tietenkään aina voi välttyä. It-konsultti pyrkii kuitenkin minimoimaan ongelmat ehdottamalla sellaisia toteuttajia ja ratkaisuja, jotka ovat mahdollisimman luotettavia liiketoiminnan prosessien sujuvuuden varmistamiseksi. 

Tarvitseeko yrityksemme it-konsulttia?
It-konsultin ei välttämättä tarvitse olla tuntematon tekijä, joka etsitään tarpeen vaatiessa internetistä hakukoneen avulla. Saatat tuntea jonkun, jolla on laaja omakohtainen kokemus it-alan asioista koulutuksen, työhistorian, tai harrastustensa kautta. Tällaiselta henkilöltä saatat saada vähintäänkin pohjatietoa, jonka avulla jäljität tarpeitasi vastaavan it-konsultin, koska tiedät tarkemmin, mitä palveluita tarvitset. 

Valitse paras it-konsultti pienyrityksellesi suositusten, mutta myös intuition pohjalta. Mahdollisimman tarkalla ennakkosuunnittelulla annat it-konsultille edellytykset tehdä yrityksesi tarpeisiin sopiva tarjous. Kuinka sitten osaisit päätellä, onko juuri löytämäsi it-konsultti kaikesta huolimatta sopivin sinun yrityksesi tarpeisiin?

Internet on etsivän paras tietolähde
It-konsultointia tekevien yritysten kotisivut kertovat paljon kyseisistä yrityksistä. Usein sivuilta löytyy selkeät yhteystiedot, kattavasti referenssejä ja jopa blogeja. Ota yrityksiin rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!